Publikacje


Jaworski T., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (współautor: P. Radzimierski),, C.H. Beck, Warszawa, 2010.

Publikacja stanowi komentarz do ustawy z 17.12.2009 r. normującej sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Komentarz zawiera omówienie wszystkich instytucji uregulowanych nową ustawą oraz praktycznych problemów związanych z ich stosowaniem, w tym: zakresu zastosowania ustawy, przesłanek dopuszczalności postępowania grupowego, pozycji reprezentanta grupy i członków grupy, wymagań formalnych dla pozwu zbiorowego, stadiów postępowania, kosztów sądowych w postępowaniu grupowym. Opracowanie wzbogacono o odniesienia do zagranicznej literatury przedmiotu.

 

 

 

 

 

 

Jaworski T. – autor rozdziału nt. Polski w: „Product Recall, Liability and Insurance: A Global Guide”, Globe Law and Business 2012

Jaworski T., „Pozew zbiorowy – ostrożnie z ogniem” (współautor P. Radzimierski), Rzeczpospolita, 6.12.2008 r.

Jaworski T., „Class Action, Polish style?”, Warsaw Voice 31,32/2008;

Jaworski T., „Co zmieni pozew zbiorowy”, Miesięcznik Ubezpieczeniowy 1/2010

Jaworski T., seria 10 publikacji z zakresu tematyki postępowania grupowego dla „Akademii Prawa Gospodarczego” (Dziennik Gazeta Prawna, styczeń-czerwiec 2010);

Jaworski T., „Claimants, get on board” (współautor P. Radzimierski), American Investor 3/2011

Marchwicki W., Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo, (współautor: M. Niedużak), C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 350.

Marchwicki W., Poland [w:] Professional Secrecy of Lawyers in Europe, (współautor: M. Niedużak), red. D. van Gerven, Cambridge University Press, Cambridge 2013, ss. 412-440.

Marchwicki W., Adwokackie postępowanie dyscyplinarne – postrzeganie w opinii publicznej oraz propozycje zmian [w:] Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – model ustrojowy i praktyka, red. A.

Bodnar i P. Kubaszewski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2013, ss. 46-52.

Marchwicki W., Tajemnica zawodowa prawnika wewnętrznego. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie Akzo Nobel Chemicals Ltd i Akcros Chemicals Ltd przeciwko Komisji Europejskiej (sprawa C-550/07 P), (współautor: M. Niedużak), „Monitor Prawniczy” 2011, nr 4, ss. 219-225.

Tomasik M., Poland [w:] The Antibribery and Anticorruption Review (współautor: A. Wardak), red. M.F.Mendelshon , wyd. 2, Law Business Research Ltd, 2013, ss. 218-230.

Tomasik M., Apteka w nowym systemie refundacyjnym. Wpływ ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na funkcjonowanie aptek (współautor: I. Gryglicka), Farmapress, Warszawa, 2012

Warzecha M., „Dwa tysiące złotych od uchwały, czyli ile kosztuje kwestionowanie decyzji walnych zgromadzeń” – „Gazeta Prawna” nr 98 (2474), 21 maja 2009 r., s. D4

Warzecha M., „Opłacanie powództw dotyczących nieważności/nieistnienia uchwał organów spółek kapitałowych oraz powództw ewentualnych” – „Monitor Prawniczy” 2010/11, s. 644-645

Warzecha M., „Dopuszczalność stosowania art. 58 § 2 k.c. do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych – polemika” (współautor z prof. UW dr hab. K. Bilewską) – „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/7, s. 54-58

Warzecha M., „Wstąpienie wspólnika do sprawy dotyczącej zaskarżenia uchwał zgromadzenia spółki jako interwenienta ubocznego – wybrane aspekty praktyczne” (współautor z prof. UW dr hab. K. Bilewską) – „Monitor Prawniczy” 2011/5, s. 237-246

Warzecha M., „Przewodnik po sporach korporacyjnych” (współautor z prof. UW dr hab. K. Bilewską, A. Kamińską, M. Sękowską), luty 2012 r.

Warzecha M., „Wspólnicy muszą uważać na procedurę” – „Rzeczpospolita” 30 lipca 2012 r., Prawo i Praktyka, s. 7

Warzecha M., „Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku spożywczym” (współautor z M. Żarnecką) – „Food Lex” 2013/1, s. 7-11 (cz. I), 2013/2, s. 7-11 (cz. II), 2013/3, s. 7-13 (cz. III), 2013/4, s. 7-11 (cz. IV)

Warzecha M., „Dowody w procesie cywilnym – podstawowe zasady, zagadnienia praktyczne” – „Food Lex” 2013/4, s. 12-17

Kontakt

00-540 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 39, lok. 6

tel.: 22 625 10 81
kancelaria@tjsp.pl