Ochrona zdrowia


Oferujemy kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów działających na rynku farmaceutycznym i medycznym.

Doradzamy w kwestiach regulacyjnych w zakresie całego cyklu życia produktów leczniczych (w tym terapii zaawansowanych, produktów sierocych i produktów biopodobnych) oraz wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Oferujemy specjalistyczną wiedzę uczestnikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Doradzamy w zakresie obecnych i przyszłych regulacji dotyczących funkcjonowania aptek, podmiotów leczniczych i innych placówek ochrony zdrowia.

Pomagamy firmom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową i wspieramy innowacyjne projekty w farmacji, medycynie i biotechnologii.

Świadczone przez nas usługi to m.in.:

 • Reprezentacja w  postępowaniach przed MZ, Inspekcją Farmaceutyczną, URPL, UOKiK lub innymi organami w sprawach dotyczących.:
  • uzyskiwania lub utrzymywania ważności pozwoleń lub zezwoleń
  • prowadzonych aktywności reklamowych
  • stosowanych modeli dystrybucji
  • wstrzymywania lub wycofywania produktu z obrotu
  • praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Reprezentacja w sporach z konkurentami w zakresie:
  • naruszenia praw z patentów, SPC, znaków towarowych lub innych praw na dobrach niematerialnych
  • czynów nieuczciwej konkurencji
  • importu / eksportu równoległego
 • Reprezentacja w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, związanych z  błędami medycznymi, incydentami medycznymi lub działaniami niepożądanymi
 • Przygotowanie lub ocena wewnętrznych procedur dotyczących:
  • aktywności marketingowych kierowanych do profesjonalistów medycznych
  • przetargów, w tym komunikacji przetargowej i dialogu technicznego
  • pharmacovigilance
  • wycofywania produktów z obrotu
  • przejrzystości działań i polityki antykorupcyjnej
  • reagowania w razie kontroli
  • ochrony praw do wartości niematerialnych firmy
 • Kompleksowe doradztwo na temat zagadnień refundacyjnych i finansowania świadczeń ze środków publicznych
  • pomoc w budowaniu strategii market access i negocjacjach refundacyjnych,
  • reprezentacja prawna w sporach z NFZ
 • Audyty planowanych lub prowadzonych projektów badawczych  lub edukacyjnych
 • Sporządzanie umów dot. transferu technologii, dystrybucyjnych, agencyjnych, licencyjnych i innych umów handlowych
 • Doradztwo dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych

 

Kontakt

00-540 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 39, lok. 6

tel.: 22 625 10 81
kancelaria@tjsp.pl